logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่อการประเมินความคุ้มค่า  ทางการแพทย์ของวัสดุทางการแพทย์แผ่นรองซับปัสสาวะอุจจาระสำเร็จรูปและผ้าอ้อมที่ใช้ในการขับถ่ายสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

การจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ต่อการประเมิน
ความคุ้มค่าทางการแพทย์ของวัสดุทางการแพทย์แผ่นรองซับ
ปัสสาวะอุจจาระสำเร็จรูปและผ้าอ้อมที่ใช้ในการขับถ่ายสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานสาธารณสุขที่มีความเกี่ยวข้องต่อการใช้วัสดุทางการแพทย์แผ่นรองซับปัสสาวะอุจจาระสำเร็จรูปและผ้าอ้อมที่ใช้ในการขับถ่ายสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ไปสร้างเป็นคำถามและกรอบการวิจัย ซึ่งหัวข้อการวิจัยนี้ เป็นหนึ่งในเก้าหัวข้อที่ผ่านเกณฑ์การประชุมคัดเลือกหัวข้อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาสรรถภาพทางการแพทย์ กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พระมงกุฎเกล้า สมาคมเครื่องมือแพทย์ประเทศไทย และคณะกรรมการสุขภาพคนพิการ

การประชุมในครั้งนี้ ได้ข้อสรุปว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาควรแยกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มไม่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้ระดับรุนแรงซึ่งจำเป็นต้องใช้แผ่นรองซับอุจจาระปัสสาวะตลอดเวลา และกลุ่มที่สามารถกลั้นปัสสาวะอุจจาระได้บ้าง ซึ่งจะใช้แผ่นรองซับเมื่อต้องออกจากบ้านหรือเพื่อการเข้าสังคม

สำหรับวัสดุที่จะนำมาศึกษาคือผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ เนื่องจากปัจจุบันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผลของผ้าอ้อมในประเทศไทย ที่ประชุมลงมติให้ทำวิจัยเชิงทดลอง (Quasi-Experiment) เพื่อหาความจุของผ้าอ้อมสำเร็จรูปผู้ใหญ่ที่มีอยู่ในท้องตลาด โดยผ้าอ้อมที่มีราคาต่อความจุต่ำจะถูกนำมาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ต่อไป

31 พฤษภาคม 2553

Next post > เวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 6 เรื่อง “แม่วัยใส...เรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก

< Previous post โครงการศึกษาเพื่อการสร้างรูปแบบการให้บริการด้านสุขภาพในแม่และเด็ก ประเทศสหภาพพม่า

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด