logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
เวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 6 เรื่อง “แม่วัยใส…เรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก

เวทีศาลายาเสวนานโยบายสาธารณะ ครั้งที่ 6 เรื่อง “แม่วัยใส…เรื่องใหญ่ต้องร่วมใจหาทางออก

     วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นักวิจัยอาวุโสและคณะ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานศาลายาเสวนานโยบายสาธารณครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ “แม่วัยใส…เรื่องใหญ่ ต้องร่วมใจหาทางออก” ที่คณะสิ่งแวดล้อมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา งานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเสนอ และรับฟังมุมมองที่หลากหลายของผู้เชี่ยวชาญในระบบสุขภาพต่อประเด็นปัญหาการตั้งครรภ์ในช่วงวัยรุ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการวางแนวทางการกำหนดนโยบายและหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปในอนาคต

ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ตันติเวสส หนึ่งในผู้นำการเสวนา ได้เล่าถึงความเป็นมาของการดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ทางโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพรับผิดชอบอยู่  โดยโครงการวิจัยเพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เป็นหนึ่งในโครงการที่ได้จากการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพในประเทศไทย ประจำปี 2553 ซึ่งในขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัยในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้เล่าถึงผลการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับมาตรการลดปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ประสบผลสำเร็จและมาตรการที่มีความคุ้มค่าในการดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นหนึ่งในแนวทางการเตรียมข้อมูลเพื่อพัฒนาโครงร่างวิจัย ทั้งนี้ ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ ยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในประเทศไทย ทั้งจากงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านอื่น ต่อการแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายอีกด้วย

3 มิถุนายน 2553

Next post > Journal Club ประจำเดือนมิถุนายน 2553

< Previous post ประกาศ ยกเลิกการจัดอบรมและงดรับสมัครผู้ช่วยสอนในหลักสูตร ADVANCED MODELLING METHODS FOR HEALTH ECONOMIC EVALUATION

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด