logo

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ต้นทุนต่อหน่วยบริการ ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การประเมินผลเชิงพัฒนานโยบาย 30 บาท รักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ในพื้นที่นําร่อง”

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานในสถาบันผลิตแพทย์ในโครงการ  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานในสถาบันผลิตแพทย์ในโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

สืบเนื่องจากการประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในสถาบันผลิตแพทย์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 ภายใต้ “โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) กับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

ในการนี้ เพื่อให้ข้อสรุปจากการประชุมระดมสมองได้รับการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2553 HITAP และ กสพท. จึงร่วมกันจัดการประชุมเพื่อทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป พร้อมกับการอภิปรายเรื่องการดำเนินงานและความก้าวหน้าของการควบคุมยาภายใต้กำกับของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ ห้อง Sapphire 1 โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และตัวแทนหลากหลายสถาบันผลิตแพทย์ อาทิ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ทั้งนี้ กิจกรรมที่พึงดำเนินการในระยะแรก ได้แก่ การจัดการอบรมระยะสั้นสำหรับผู้บริหาร อาจารย์แพทย์ และแพทย์ เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม ด้าน HITAP เป็นจะผู้รับผิดชอบในการจัดอบรมดังกล่าวผ่านหลักสูตรอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข (Economic Evaluation) โดยมี กสพท. เป็นผู้สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือจากภาคส่วนต่างๆ เช่น ผู้บริหารของสถาบันผลิตแพทย์

25 มิถุนายน 2553

Next post > การดำเนินงานของทีมวิจัยโครงการประเมินความคุ้มค่าของวัสดุรองซับปัสสาวะและอุจจาระในผู้พิการและผู้สูงอายุ

< Previous post นักวิจัย HITAP ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการ การประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด