logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การดำเนินงานของทีมวิจัยโครงการประเมินความคุ้มค่าของวัสดุรองซับปัสสาวะและอุจจาระในผู้พิการและผู้สูงอายุ

การดำเนินงานของทีมวิจัยโครงการประเมินความคุ้มค่าของวัสดุรองซับปัสสาวะ
และอุจจาระในผู้พิการและผู้สูงอายุ

          สืบเนื่องจากการ ประชุมในวันที่ 23 มิ.ย. 2553 เพื่อรายงานความคืบหน้า ของทดสอบความจุน้ำของผ้าอ้อมผู้ใหญ๋สำเร็จรูปที่มีขายอยู่ในท้องตลาด อันจะนำไปสู้การวางเกณฑ์ในการ คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างและเกณฑ์ในการคัดกลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมโครงการ ทีมวิจัยโครงการประเมินความคุ้มค่าของวัสดุรองซับปัสสาวะและอุจจาระในผู้พิการและผู้สูงอายุได้นำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงรายละเอียดในแบบสอบถามที่จะใช้เก็บข้อมูลในผู้พิการและผู้สูงอายุ และจัดจัดการประชุมขึ้นอีกครั้งในวันที่ 30 มิถุนายน 2553เพื่อหาข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่อ ขั้นตอนในการเก็บข้อมูลในผู้พิการและผู้สูงอายุโดยใช้แบบสอบถามที่ได้พัฒนาแล้วไปใช้ ซึ่งฃจะทำให้การเก็บข้อมูลเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยงานวิจัยนี้กำลังอยู่ในช่วงขออนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูทางการแพทย์แห่งชาติและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

20 กรกฎาคม 2553

Next post > การประชุม โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า

< Previous post การประชุมเพื่อจัดทำรายละเอียดแผนการดำเนินงานในสถาบันผลิตแพทย์ในโครงการ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพอย่างเหมาะสม

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด