logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Journal club ประจำเดือนตุลาคม

Journal club ประจำเดือนตุลาคม

         เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 นักวิจัย HITAP จัด Journal Club ประจำเดือนตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมใหญ่ HITAP ชั้น 6 อาคาร 6 กรมอนามัยในหัวข้อ “การดำเนินโครงการอนามัยโรงเรียนและการคัดกรองสุขภาพเด็กวัยเรียนอย่างเป็นองค์รวมปัจจุบันและอนาคต”  บรรยายโดย พญ.สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนักวิจัย HITAP และบุคลากรด้านสาธารณสุขจากกรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วม เนื้อหาในการประชุมกล่าวถึงงานอนามัยโรงเรียนในประเทศไทย มาตรฐานงานบริการสุขภาพที่เด็กและเยาชนควรได้รับ ระบบการให้บริการทางสุขภาพแก่เด็กนักเรียน รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรถที่พบจากการดำเนินการโครงการ

29 ตุลาคม 2553

Next post > สธ. เตือน 6 โรคที่มากับภัยหนาว

< Previous post Journal Club ประจำเดือนตุลาคม

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด