logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP นำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2554

HITAP นำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2554

         เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2554 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ผศ. ดร.ลี่ลี อิงศรีสว่าง ที่ปรึกษานักวิจัย HITAP ได้รับเชิญให้ไปนำเสนอผลงานเรื่อง “ข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของ สพฉ.” ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จัดประชุมนำเสนอผลงานวิจัยด้านการแพทย์ฉุกเฉินประจำปี 2554 และระดมความร่วมมือพัฒนาโครงการวิจัยประจำปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินตามยุทธศาสตร์ และเน้นการจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภัยพิบัติอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับบริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

         สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการบริหารจัดการงานวิจัยของ สพฉ. นี้ เป็นหัวข้อที่ผ่านการคัดเลือกอยู่ในอันดับที่ 6 ของการจัดลำดับความสำคัญของหัวข้อวิจัยด้านสุขภาพของประเทศไทยประจำปี 2552 ทั้งนี้  HITAP ได้นำหัวข้อวิจัยมาปรับและพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และตอบโจทย์ที่ทางสพฉ. จะสามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

23 กันยายน 2554

Next post > สธ.จัดรถเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวานด้วยเลเซอร์ ป้องกันตาบอด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 84 พรรษา ตั้งเป้าตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานทุกคน

< Previous post สธ.แนะผู้ประสบภัยพูดคุยระบายความเครียด อย่าดื่มเหล้า ชี้เสี่ยงอันตราย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด