logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 5

HITAP เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 5 

    
            เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ห้องประชุมสุปัญญา 1 สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ ภญ.ศิตาพร ยังคง นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบวิจัยสุขภาพ ครั้งที่ 5 ร่วมกับ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น โดยมี รศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน การประชุมในครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบวิจัยด้านสุขภาพ ซึ่งจะนำไปสู่การหาแนวทางร่วมกันระหว่างหน่วยงานวิจัยในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการด้านการวิจัยภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบ ในการนี้ ภญ.ศิตาพร ยังคง ได้นำเสนอโครงการประเมินศักยภาพและความเหมาะสมของเทคโนโลยีใหม่เพื่อใช้ในระบบสุขภาพ ต่อที่ประชุม เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการทำงานของ HITAP ที่เกี่ยวข้องกับการนำผลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพไปใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพ

23 กันยายน 2554

Next post > สธ.จัดรถเคลื่อนที่ บริการตรวจรักษาโรคจอประสาทตาเสื่อมจากโรคเบาหวานด้วยเลเซอร์ ป้องกันตาบอด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสครบ 84 พรรษา ตั้งเป้าตรวจจอประสาทตาผู้ป่วยเบาหวานทุกคน

< Previous post สธ.แนะผู้ประสบภัยพูดคุยระบายความเครียด อย่าดื่มเหล้า ชี้เสี่ยงอันตราย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด