logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2551 โครงการการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของการใช้เทคโนโลยี PET–CT Scan ในประเทศไทย ได้นำเสนอผลงานวิจัยให้กับ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) โดยจัดประชุมร่วมกับกองทุนทั้ง  3 กองทุน เพื่อรับทราบผลการวิจัย และผลักดันในเชิงนโยบาย

29 กันยายน 2551

Next post > จัดประชุมพิจารณาข้อบ่งชี้ในกลุ่มนักวิจัย

< Previous post นักวิจัยโครงการ “พัฒนายุทธศาสตร์และนโยบายสำหรับการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งปากมดลูก” นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุม สปสช.

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด