logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมคณะกรรมการกำกับทิศโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1

วันที่ 23 มิ.ย. 2558 นักวิจัย HITAP นำเสนอแผนการวิจัยของโครงการพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพบริการปฐมภูมิในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระยะที่ 1 (Quality and Outcome Framework: QOF) ต่อคณะกรรมการกำกับทิศ ซึ่งมี นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เป็นประธาน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สำนักสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ และคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง) และโรงพยาบาลชุมชน เป็นต้น

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขอความคิดเห็นและคำแนะนำในการศึกษาวิจัย รวมทั้งการดำเนินโครงการ QOF ในภาพรวม โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในบริบทของประเทศไทย เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพและผลงานของระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ

โครงการนี้เป็นการใช้กลไกทางการเงินในการจูงใจให้หน่วยบริการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลงานบริการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของประเทศ โครงการนี้ดำเนินงานโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 ทั้งนี้ ตัวชี้วัดคุณภาพที่ใช้ในโครงการดังกล่าวควรได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและบริบทของระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน สามารถสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และสร้างผลลัพธ์สุขภาพที่ดีแก่ประชาชนสปสช. จึงมอบหมายให้โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพดำเนินการศึกษาสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินโครงการที่ผ่านมาทบทวนและพัฒนาตัวชี้วัด รวมถึงจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการ

30 มิถุนายน 2558

Next post > HITAP จัดประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขครั้งที่ 4/2558

< Previous post HITAP ร่วมงานประชุมของสำนักงานองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด