logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมงานประชุมวิชาการ กระทรวงสธ. ประจำปี 2558 พัทยา

HITAP ร่วมงานประชุมวิชาการปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข ในหัวข้อ “อนาคตสุขภาพไทยใช้ HTA” เพื่อบริการจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมนำเสนอผลงานวิจัย 3 เรื่อง ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี

ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2558 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี 2558 กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 23 ภายใต้แนวคิด “จุดเปลี่ยนสุขภาพไทย…หลังปี 2015” ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์จากบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศกว่า 1,025 เรื่อง พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ภายในงานแบ่งเป็นสองส่วน คือ งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน ในส่วนของการประชุมวิชาการ HITAP นำเสนอผลงานวิจัยใน 3 หัวข้อดังนี้ 1. การศึกษาการบริหารจัดการงบประมาณกองทุนสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระดับเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ โดยมี นายวิทธวัช พันธุมงคล ผู้ช่วยนักวิจัย HITAP เป็นผู้นำเสนอ 2. การประเมินการนำนโยบายโครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกไปดำเนินการในระดับพื้นที่ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมี นายเพียร เพลินบรรณกิจ ผู้ช่วยนักวิจัย HITAP เป็นผู้นำเสนอ และ 3. การศึกษาการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมี น.ส. สุธีนุช ตั้งสถิตกุลชัย ผู้ช่วยนักวิจัย HITAP เป็นผู้นำเสนอผลงาน

ในส่วนนิทรรศการ HITAP นำเสนอผลงานภายใต้หัวข้อ “อนาคตสุขภาพไทยใช้ HTA” โดยมีสาระสำคัญคือ ปัจจุบันทรัพยากรด้านสุขภาพมีจำกัด จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ผลการศึกษาโดย HITAP พบว่า HTA ใช้เป็นส่วนหนึ่งในอีกหลาย ๆ ข้อมูลให้กับผู้กำหนดนโยบาย เพื่อเป็นเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมี นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมบูธ HITAP ด้วย พร้อมกันนี้มีการแจกรายงานวิจัย จุลสาร และ Policy Brief ให้กับบุคลากรด้านสาธารณสุขจากทั่วประเทศและประชาชน เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ โดยมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมในรูปแบบดิจิตอลไฟล์ได้ที่

https://www.hitap.net/ประชาสัมพันธ์/เอกสารเผยแพร่

20 กันยายน 2558

Next post > ประชุมกำหนดคำถามวิจัยเรื่องการตรวจคัดกรองโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) ด้วย spirometry ในสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ

< Previous post สปสช. พิจารณาชุดสิทธิประโยชน์การคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงและการตรวจป้องกันการเกิดซ้ำของทารกที่มีโครโมโซมผิดปกติ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด