logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
Think Tank เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 1/2557

 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 HITAP ร่วมกับหน่วยงานด้านสุขภาพจัดประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการภายใต้หัวข้อสถานการณ์และนโยบายอนามัยเจริญพันธ์ในประเทศไทย ทั้งนี้ไดรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสุขภาพและการทำวิจัยหลายท่าน เช่น นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข , รศ.ดร. วาสนา อิ่มเอม กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ UNFPA ณ อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข

ในการประชุม นักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ นำเสนอผลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอนามัยการเจริญพันธ์ในประเทศไทย จากนั้นผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการวิจัยและแนวโน้มการนำข้อมูลไปใช้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายและพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยเริ่มจาก นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง นำเสนอสถานการณ์และนโยบายอนามัยเจริญพันธ์ในประเทศไทย จากนั้น คุณ สุรัชดา ชนโสภณ (title) นำเสนอเรื่องความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธ์

รศ.ดร.วาสนา อิ่มเอม นำเสนอเรื่องราวสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประเทศไทย มาตรการที่ใช้แก้ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินมาตรการเหล่านั้น  จากนั้น ดร.พญ.ภัทรวลัย ตลึงจิตร (Title) ได้บรรยายถึงผลจากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์เกี่ยวกับมาตรการการใช้การ์ดคุมกำเนิดต่อการเข้าถึงบริการคุมกำเนิดในต่างประเทศ และช่องว่างขององค์ความรู้ที่นำไปสู่คำถามวิจัยสำหรับประเทศไทย

สุดท้ายนักวิจัยจาก HITAP ภญ.จันทนา พัฒนเภสัช และ นาย กิตติพงศ์ ธิบูรณ์บุญ นำเสนอเรื่องความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการป้องกันการเกิดของทารกที่มีความผิดปกติของโครโมโซม กรณีกลุ่มดาวน์ซินโดรมและกลุ่มความผิดปกติทางโครงสร้างของโครโมโซม

10 กุมภาพันธ์ 2557

Next post > Herbal Medicine - The Power of Peppermint

< Previous post ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับผู้ใหญ่ / วัยทำงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด