logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพและนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประะชุมผู้เชี่ยวชาญภายใต้โครงการวิจัยการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าในการป้องกันปัญหาทันตกรรมในผู้ป่วยที่มีภาวะพึงพิง ซึ่งเป็นหัวข้องานวิจัยในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจาก หน่วยงานสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ร่วมด้วย

ข้อมูลที่ได้จากที่ประชุมในครั้งนี้ จะนำไปกำหนดขอบเขตของการทำงานวิจัย และพัฒนาการจัดทำโครงร่างงานวิจัย เพื่อการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ และประเมินผลกระทบด้านงบประมาณของการใช้แปรงสีฟันไฟฟ้าต่อไป

 

9 สิงหาคม 2559

Next post > นำเสนอผลการสำรวจการใช้เครื่องช่วยฟังต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

< Previous post Govt plans board on medical technology to benefit patients

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด