logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เสนอปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ป้องกันและรักษาสิงห์อมควัน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 นักวิจัย HITAPในโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาพิจารณาปัญหาช่องว่างองค์ความรู้และความเป็นไปได้ในการดำเนินงานมาตรการและนโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการสูบบุหรี่และยาสูบในประเทศไทย

ข้อมูลจากการวิจัยระบุว่าคนไทย 13 ล้านคน หรือ ร้อยละ 13 สูบบุหรี่ส่งผลให้เกิดโรคจากการสูบบุหรี่ตามมา และเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่ประเทศต้องเสียไป ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินมาตรการป้องกันและลดจำนวนผู้สูบบุหรี่ โดยเริ่มจากมีมาตรการคัดกรองผู้สูบบุหรี่และให้การรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นยาเลิกบุหรี่ และการให้คำปรึกษา

ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอว่าควรเพิ่มยาเลิกบุหรี่ในบัญชียาหลัก ซึ่งปัจจุบันมียา Nortriptyline เพียงตัวเดียวรวมทั้งเสนอให้เพิ่มมาตรการรักษาอื่นๆ เช่น แผ่นแปะ/ลูกอมนิโคตินเพื่อขยายการเข้าถึงของผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่แม้การบริการเลิกบุหรี่ มีการดำเนินการอยู่แล้วในคลินิกฟ้าใส ร้านยา และบริการ quitline แต่การบริการยังไม่ครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งนี้มีข้อเสนอว่าให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทำหน้าที่คัดกรองผู้สูบบุหรี่เบื้องต้นโดยใช้แบบสอบถามคัดกรอง ASSIST และประสานการทำงานกับหน่วยงานที่ทำอยู่แล้วโดยปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน พัฒนาและขยายระบบ quitline ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ

 

นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอเรื่องการป้องกันไม่ให้เกิดนักสูบหน้าใหม่ โดยให้มีมาตรการป้องกันเชิงรุก เช่นมีระบบสนับสนุน/กระตุ้นให้ระบบประกันสุขภาพท้องถิ่นดำเนินการป้องกันนักสูบหน้าใหม่ เป็นต้น
จากการประชุมในวันนี้ทีมวิจัยจะสรุปประเด็นเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ เก็บข้อมูลเพิ่มเติม จัดทำข้อเสนอแนะและจะจัดประชุมระดมสมองครั้งสุดท้ายเพื่อนำเสนอและจัดทำผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ก่อนนำเสนอต่อสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.)ต่อไป

31 มีนาคม 2557

Next post > HITAP ร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 ของ NECA ประเทศเกาหลี

< Previous post HITAP ออกบูธงานประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด