logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA WORKSHOP) และ เวทีอภิปราย HTA สำหรับบัญชียาหลัก (HTA Forum)

     เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557 HITAP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA Workshop) และ เวทีอภิปราย  HTA  (HTA Forum) โดยมีผู้เข้ารับการอบรมและผู้ร่วมเวทีอภิปรายกว่า 60 ท่าน จากหน่วยงานราชการ บุคลากรสาธารณสุข ภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษา

ช่วงแรกของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบรรยายและฝึกปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ (HTA Workshop) ในช่วงนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ความสําคัญ หลักการ องค์ประกอบ และแนวทางของการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ไปจนถึงกระบวนการหรือเกณฑ์ในการคัดเลือกหัวข้อที่จะนํามาประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ สําหรับการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมทั้ง การกําหนดขอบเขตและคําถามงานวิจัยหลังจากที่ได้หัวข้อการประเมิน แนวทางการจัดทําโครงร่างการวิจัยตลอดจนการวางแผนในการดําเนินงานโครงการวิจัย

ในช่วงท้ายของการอบรมมีการจัดเวทีอภิปราย HTA สำหรับบัญชียาหลัก ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทำการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์จำนวน 3 ท่านด้วยกัน ได้แก่ นพ.พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข  , ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช และ ศ.นพ.วิษณุ ธรรมลิขิตกุล  เป็นการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในการพิจารณายาเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติและผู้มีประสบการณ์ในการกําหนดนโยบายด้านสุขภาพ

31 มีนาคม 2557

Next post > HITAP ร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วัคซีน HPV และ PCV ของฟิลิปปินส์

< Previous post HITAP ร่วมประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 5 ของ NECA ประเทศเกาหลี

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด