logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ร่วมวงสุนทรียสนทนา (Dialogue) เรื่องการใช้ข้อมูลวิชาการที่เชื่อถือได้ ประกอบการตัดสินใจในระบบสุขภาพ

เมื่อวันที 10-11 มีนาคม 2557 Meteos[1] ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรทำงานด้านการเชื่อมประสานระหว่างภาคอุตสาหกรรม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ ด้วยกระบวนการเรียนรู้และวงสนทนาเชิงบวกเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน และหาทางออกต่อปัญหาอย่างเป็นระบบ ในการประชุมครั้งนี้ Meteos เป็นผู้จัดการประชุมเพื่อวางรากฐานการทำงานของ International Decision Support Initiative (IDSi) หรือเครือข่ายนานาชาติเพื่อสนับสนุนนโยบายด้านสุขภาพ

การประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นที่ London โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากตัวแทนภาคอุตสาหกรรม ตัวแทนภาครัฐ หน่วยงานด้านการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหาสุขภาพและสาธารณสุข รวมทั้งหน่วยงานระดับนานาๆ ชาติที่ทำงานด้านการพัฒนากระบวนการจัดลำดับความสำคัญด้านสาธารณสุขให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยการประชุมมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการพูดคุยเชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนสียกลุ่มต่าง ๆ รวมถึงถอดบทเรียนรูปแบบการประชุมดังกล่าวเพื่อนำไปใช้ในอนาคต

 

การประชุมเริ่มจากการนำเสนอผลการศึกษาของ Meteos ว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนงานด้านการใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตัดสินใจนโยบายด้านสุขภาพ เพื่อให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ และการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับนานาชาติ

 

นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว  Meteos ได้นำเครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้การพูดคุยแลกเปลี่ยนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เช่น การสร้างสถานการณ์สมมติเพื่อช่วยให้ผู้เข้าร่วมประชุมระดมความเห็นแบบเปิดกว้าง รวมทั้งการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมของแต่ละประเทศ

 

ผลจากการประชุมแบบสุนทรียสนทนาในครั้งนี้สามารถได้ข้อสรุปร่วมในการทำงาน ทราบมุมมองที่หลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ รวมทั้งวางกรอบความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ เพื่อผลักดันเรื่องการใช้ความรู้เชิงประจักษ์ในการตัดสินใจนโยบายด้านสุขภาพ หลังจากนี้เครือข่ายฯ จะมีการดำเนินงานขั้นถัดไปคือการจัดอบรมอีก 2 ครั้ง สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับสูง และเพื่อสรุปประเด็นและข้อเสนอแยะที่ได้จากทีมงานหลัก[1] Meteos ทำงานครอบคลุม ด้านระบบสุขภาพ พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและตลาดทุน

 

2 เมษายน 2557

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่องมาตรการ/นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

< Previous post HITAP ร่วมประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์วัคซีน HPV และ PCV ของฟิลิปปินส์

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด