logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่องมาตรการ/นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

วันที่ 3 เมษายน 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่องมาตรการ/นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ของโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้าน การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนานโยบายและปรับปรุงรายการ สิทธิประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ/วัยทำงาน (อายุ 25-29 ปี) ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาปัญหา ช่องว่างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การศึกษาต่อไปในเชิงลึก รวมทั้งการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามข้อเสนอ มาตรการ/นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ได้แก่ วิธีการให้คำปรึกษาและตรวจการติดเชื้อเอชไอวีแบบเชิงรุก ( Provider-Initiated voluntary Couseling and Testing, PICT) และการตรวจเจอรักษาทันที (Test and Treat) ในบริบทของประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พยาบาลวิชาชีพ ได้แก่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาติไทย กลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต และและตัวแทนโรงพยาบาล ร่วมให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการทำงานวิจัยต่อไป

ติดตามรายงานการประชุมได้ ที่นี่

https://www.hitap.net/research/13261

3 เมษายน 2557

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณามาตรการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

< Previous post HITAP ร่วมวงสุนทรียสนทนา (Dialogue) เรื่องการใช้ข้อมูลวิชาการที่เชื่อถือได้ ประกอบการตัดสินใจในระบบสุขภาพ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด