logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP

วันที่ 3 เมษายน 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณามาตรการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือด ภายใต้โครงการเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์และระบบบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อจัดทำข้อเสนอในการพัฒนานโยบายและปรับปรุงรายการสิทธิ ประโยชน์ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่/วัยทำงาน (อายุ 25-59 ปี) ภายใต้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของมาตรการคัดกรองความเสี่ยงโดยรวมของโรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย ระหว่าง Rama-EGAT heart score กับ WHO/ISH risk prediction chart ภายในการประชุมนอกจากจะมีการนำเสนอเกี่ยวกับงานวิจัยโดยนักวิจัย HITAP แล้ว ยังมีการนำเสนอจากผู้เชี่ยวชาญของเครื่องมือ Rama-EGAT heart score และ WHO/ISH risk prediction chart ได้แก่ นพ.สุกิจแย้มวงษ์ แพทย์เชี่ยวชาญอายุรเวทหัวใจ และ ดร.นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ ผู้อำนวยการสำนักโรคไม่ติดต่อ และยังมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ได้แก่ สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลรามาธิบดี กรมควบุมโรค กรมการแพทย์ สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทฯ ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย สมาคมแพทย์โรคหลอดเลือดแห่งประเทศไทยและสมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น ร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการทำวิจัยต่อไป

 

ติดตาม รายงานการประชุมได้ที่นี่ 

https://www.hitap.net/research/13261

3 เมษายน 2557

Next post > ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP)

< Previous post ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เรื่องมาตรการ/นโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด