logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมคณะทำงานโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (UCBP)

วันที่ 10 เมษายน 2557 เวลา 08.00-12.30 น. โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดการประชุมคณะทำงานโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ณ ห้องประชุมสานใจ 2 ชั้น 6 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะทำงานของโครงการฯ ทั้ง 7 กลุ่ม และคณะเลขานุการโครงการฯ การประชุมแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการประชุมของคณะทำงานฯ ซึ่งประกอบด้วยคณะเลขานุการโครงการฯ และกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้กำหนดนโยบาย ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ นักวิชาการ กลุ่มผู้ป่วย กลุ่มประชาสังคม กลุ่มอุตสาหกรรม ประชาชนทั่วไป ส่วนวาระในการประชุมได้แก่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงของประธานและองค์ประกอบคณะทำงานฯ ชุดใหม่ ปัญหา-อุปสรรคของการดำเนินงานที่ผ่านมาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดลำดับความสำคัญ ของหัวข้อปัญหา และแผนการดำเนินงานของโครงการ

ช่วงที่ 2 เป็นการประชุมของคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกหัวข้อฯ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 4 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ภาคประชาสังคม และกลุ่มผู้ป่วย และคณะเลขานุการโครงการฯ วาระสำคัญของการประชุมคือ พิจารณาจัดลำดับความสำคัญหัวข้อปัญหาฯ รอบ 1/2557 หัวข้อปัญหาที่นำมาเสนอ ได้แก่ การตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียในหญิงตั้งครรภ์ การลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะตับแข็งและมะเร็งตับด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพใน การวินิจฉัยก่อนทำการรักษาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบ ซีกับผู้ป่วยและประชาชนทั่วไป การรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน ที่มีการตอบสนองต่อยาไม่สม่ำเสมอ (Motor Fluctuations/complications) ด้วยการผ่าตัดแบบการกระตุ้นสมองส่วนลึก (Deep Brain Stimulation; DBS)

ติดตามรายงานการประชุมและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ucbp.net

11 เมษายน 2557

Next post > เปิดตัวยาแผนไทยประจำบ้าน 10 ตัว รักษาได้ทุกโรคพื้นฐาน

< Previous post ประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณามาตรการคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด