logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัยภูฏานศึกษาดูงานด้าน HTA กับ HITAP

เมื่อวันที่ 4-18 สิงหาคม 2559 นักวิจัยจากประเทศภูฏาน มาศึกษาดูงานเรื่องการประเมินเทคโนโลยี (Health Technology Assessment – HTA) จาก HITAP ทั้งนี้นักวิจัยภูฏานได้มีได้เข้าร่วมอบรมและสังเกตการณ์การทำงานวิจัยของ HITAP  โดยเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ได้แก่ การพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติโดยใช้ HTA การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ การพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์อภิมาน การใช้หลักฐานวิชาการเพื่อเพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย โครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ประเทศภูฏานพัฒนาศักยภาพความสามารถให้สร้างระบบและทำการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้วยตนเอง

1 กันยายน 2559

Next post > 'ทุกข์ผู้ป่วย' ถูกโบ้ย (1) 'ประกันสังคม'ไฉน?'รพ.เอกชนชิ่ง!'

< Previous post HITAP ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 20 ปี กระทรวงสาธารณสุข

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด