logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลัดที่ 2 มาฝึกงานกับ HITAP

วันที่ 10 – 21 มีนาคม 2557 และ วันที่ 21 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2557

นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลัดที่ 2 มาฝึกงานกับ HITAP โดยเข้าร่วมเรียนรู้ในการดำเนินงานวิจัยโครงการประเมินความปลอดภัยและประสิทธิผลของการฉีด bevacizumab และ ranibizumab เข้าวุ้นตาในการรักษาผู้ป่วยโรคจอตา: การศึกษาเชิงสังเกต การฝึกงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการทำงานวิจัยและเรียนรู้บทบาทหน้าที่ของนักวิจัย ตั้งแต่การเขียนโครงร่างวิจัย การขออนุมัติการวิจัยในมนุษย์ การควบคุม กำกับ ตรวจสอบ งานวิจัยให้เป็นไปตามการทำวิจัยที่กำหนดไว้ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในแต่ละพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการทำงานของ Clinical Research Associate (CRA) โดยนักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของนักวิจัยและฝึกปฏิบัติจริง  นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมสังเกตการการประชุมที่เกี่ยวข้องการทำวิจัย ภายหลังการฝึกงานนักศึกษาได้ให้มีความคิดเห็นว่า  การฝึกงานทำให้ได้สัมผัสกับการทำงานจริง ได้ประสบการณ์ และเรียนรู้ความเหมือนและความแตกต่างหลังจากที่ได้เรียนในห้องเรียนกับการทำงาน 

 

 

 

 

22 พฤษภาคม 2557

Next post > ประชุม Think Tank เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง สุขภาพของ ผู้สูงอายุไทย

< Previous post ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านงานต่างประเทศของ HITAP

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด