logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุม Think Tank เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกัน สุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง สุขภาพของ ผู้สูงอายุไทย

วันที่ 23 เมษายน 2557 ประชุม Think Tank เพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ครั้งที่ 2/2557 เรื่อง สุขภาพผู้อายุ การประชุม Think Tank ครั้งนี้ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ โดยมีการนำเสนอเรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามแผนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ โดยนายแพทย์ เอกชัย เพียรศรีวัชรา สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย การสำรวจสุขภาวะผู้สูงอายุและผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดย นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล นักวิจัยจาก HITAP สถานการณ์ผู้สูงอายุที่พิการ: การวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจความพิการและภาวะทุพพลภาพ พ.ศ. 2545 และ 2550 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดย นพ.ขวัญประชา เชียงไชยสกุลไทย จาก สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค สำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) และ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ ((HITAP) ที่ประชุมมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางเกี่ยวสถานการณ์ปัญหาผู้สูงอายุในปัจจุบันและการเตรียมรับมือด้วยการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ

การประชุม Think tank ครั้งต่อไปจะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ เอชไอวี/เอดส์ เดือนกรกฎาคม 2557

ติดตามรายงานการประชุมได้ ที่นี่

http://www.ucbp.net

22 พฤษภาคม 2557

Next post > หน้าเบี้ยว-ปากเบี้ยว-พูดไม่ชัด” เสี่ยง โรคหลอดเลือดสมอง

< Previous post นักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลัดที่ 2 มาฝึกงานกับ HITAP

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด