logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP และ NECA ร่วมประชุมวิชาการ ในการจัดทำ HTA ที่ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 22-24 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์, ดร. ศรีเพ็ญ ตันติเวสส และ นางสาวณัฏฐา  ไตรทศาวิทย์ ตัวแทนจาก HITAP  ร่วมกับ ดร. ซอ แจ คยอง ตัวแทนจาก NECA ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Training Workshop on Health Technology Assessment ที่ประเทศอินโดนีเซีย   เพื่อนำเสนอความรู้และประสบการณ์ด้านการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ( HTA – Health Technology Assessment)”    ให้ผู้เข้าร่วมซึ่งส่วนมากเป็นเจ้าหน้าที่จากกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย

การอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง HITAP กับ PATH ภายใต้โครงการ Access and Delivery Partnership ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อ ช่วยเหลือประเทศรายได้น้อย – ปานกลาง ในการเพิ่มการเข้าถึงและนำเทคโนโลยีทางสุขภาพใหม่ๆ มาแก้ไขปัญหา โรควัณโรค โรคมาลาเรีย และโรคอื่นๆในประเทศเขตร้อนที่ยังไม่ได้รับความสนใจ (neglected tropical diseases, NTDs) เมื่อถึงเวลาที่เทคโนโลยีเหล่านี้สามารถเข้าถึงได้แล้ว

หนึ่งในเป้าหมายของโครงการ Access and Delivery Partnership คือ พัฒนาความสามารถด้านการเงินการคลังที่ยั่งยืนสำหรับการตอบรับเทคโนโลยีด้านสุขภาพใหม่ๆ และความสามารถเชิงพาณิชย์ของเทคโนโลยีด้านสุขภาพ เพื่อการกำหนดราคาและจำนวนที่เหมาะสม ซึ่งเป้าหมายนี้ทำให้ต้องสร้างความแข็งแกร่งในระดับชาติเพื่อให้เกิดการับเทคโนโลยีใหม่ๆอย่างยั่งยืน การสร้างความแข็งแกร่งนี้จึงหมายรวมถึงการมีกระบวนการการจัดสรรทรัพยากรที่มีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการสร้างการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านสุขภาพด้วยราคาที่เหมาะสม เช่นเดียวกับการการจัดหาอุปสงค์ให้เหมาะสมกับอุปทาน

การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์และบทบาทของ HTA สร้างความรู้เบื้องต้น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเห็น และหาปัจจัยที่จะดำเนินการการประเมินเทคโนโลยีในอินโดนีเซีย  สำหรับใช้ในการจัดเตรียมแผนการในการสร้างระบบการประเมินเทคโนโลยีต่อไปในประเทศอินโดนีเซีย
 

14 กรกฎาคม 2557

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญในโครงการ “การศึกษาปัจจัยและตัวแสดงที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วนในเด็กก่อนวัยเรียนที่อาศัยในเขตเมือง”

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในการประเมินนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด