logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในการประเมินนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในประเมินนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการประชุมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อค้นหาคำถามวิจัยที่สำคัญในการประเมินนโยบายการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งเพื่อพัฒนานโยบายเดิมให้ดีขึ้น หรือพัฒนานโยบายขึ้นใหม่ จนสามารถนำมาปฏิบัติได้จริงและเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรทรัพยากรของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จากสถาบันสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย พยาบาลวิชาชีพจากสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย และตัวแทนจากโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการทางสาธารณสุข เข้าร่วมให้ข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อกำหนดหัวข้อวิจัยในครั้งนี้

ที่ผ่านมา สปสช.มีนโยบายป้องกัน รักษา และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายโครงการ แต่ด้วยข้อจำกัดหลายประการ ประกอบกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การดำเนินการป้องกันและรักษามะเร็งยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เช่น ปัญหาความไม่เท่าเทียมของการเข้าถึงการรักษาของผู้ป่วยในแต่ละหลักประกันสุขภาพ ปัญหาการติดตามและประเมินผลโครงการในปัจจุบัน การพัฒนาหัวข้อวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้สามารถตอบโจทย์การนำผลวิจันไปใช้เชิงนโยบายได้จริง

ในตอนท้ายของการประชุม ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ ได้ขอให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมแสดงความเห็นเพิ่มเติม 2 ข้อดังนี้

1)  นโยบายเดิมของ สปสช. ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นโรคมะเร็ง ที่เห็นว่าต้องการให้คณะผู้วิจัยไปประเมิน

2)  นโยบายที่ สปสช. ควรดำเนินการ แต่ปัจจุบันยังไม่ได้ดำเนินการ

ซึ่งข้อมูลจากคำถาม 2 ข้อนี้ คณะผู้วิจัยจะนำไปวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อข้อสรุปในการหาคำถามการวิจัยเพิ่มเติม

 

 

14 กรกฎาคม 2557

Next post > HITAP และ NECA ร่วมประชุมวิชาการ ในการจัดทำ HTA ที่ประเทศอินโดนีเซีย

< Previous post HITAP เข้าร่วมใน ”เทศกาลหนังขายยาครั้งที่ 3:Off Label”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด