logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP นำเสนอผลวิจัย ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 59 นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล และนางสาว ชุติมา คำดี นักวิจัย HITAP ได้นำเสนอผลวิจัยในงาน การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 โดยนำเสนอหัวข้อวิจัยเรื่อง “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนในผู้สูงอายุไทย” และ “การประเมินต้นทุน อรรถประโยชน์ ของโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากในประเทศไทย” ตามลำดับ

นายสุรเดช ดวงทิพย์สิริกุล นำเสนอเรื่อง “ความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับโรคอ้วนในผู้สูงอายุไทย” พบว่า ความชุกของโรคอ้วนในผู้สูงอายุประมาณ 30%  โดยพบมากในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ทั้งนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วนได้แก่ ปัจจัยทางสังคม สถานะทางสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพที่ส่งผลต่อการเกิดโรคอ้วน แก้ไขปัญหาโรคอ้วนในระดับนโยบายควรเน้นให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมการทำกิจกรรมทางกายจะช่วยป้องการเกิดโรคอ้วน

ผลการศึกษา “การประเมินต้นทุน อรรถประโยชน์ ของโปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากในประเทศไทย” ของนางสาว ชุติมา คำดี พบว่า โปรแกรมการคัดกรองมะเร็งช่องปากสำหรับประเทศไทย ยังไม่มีความคุ้มค่าในบริบทของประเทศไทย เมื่อเทียบกับการไม่มีโปรแกรมคัดกรองฯ เนื่องจากโปรแกรมการคัดกรองฯ ถูกออกแบบให้มีหลายขั้นตอนเพื่อความเหมาะสมกับการดำเนินงานทั้งประเทศ แต่ด้วยข้อจำกัดด้านต้นทุนในการดำเนินงาน ข้อจำกัดกำลังคนของบุคลากรทันตแพทย์ อีกทั้งการคัดกรองบางขั้นตอนมีประสิทธิผลต่ำ เป็นประเด็นหลักที่ทำให้โปรแกรมการคัดกรองฯ ไม่คุ้มค่า

9 กันยายน 2559

Next post > HITAP ร่วมประชุมทบทวนผลการประเมินเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยระดับประเทศ

< Previous post คนพิการ'โอดประกันสังคมให้สิทธิ์ด้อยกว่า'บัตรทอง'

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด