logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ นักวิจัย HITAP เข้าร่วมประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม 59 หัวข้อในการประชุมในครั้งนี้คือ Funding and Providing Healthcare for the Elderly: Innovative Solutions โดย ภญ.พัทธรา นำเสนอในหัวข้อ Coverage decision and medical practices: the role of HTA in Thailand เป็นการนำเสนอประสบการณ์การทำงานของ HITAP ที่เกี่ยวข้องกับใช้ข้อมูลการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพประกอบการตัดสินใจของผู้กำหนดนโยบาย ทั้งการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติและชุดสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งได้เน้นตัวอย่างของการพิจารณาสิทธิประโยชน์ในผู้สูงอายุ โดยมีผู้เข้าฟัง กว่า 150 คน เป็นกลุ่มผู้กำหนดนโยบายในหลักประกันสุขภาพภาครัฐ นักวิชาการ และภาคเอกชน ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและยุโรป

23 ตุลาคม 2559

Next post > เย ธัมมา เหตุปปภวา 2 สถานการณ์การลงทุนซื้อวัคซีนสำหรับประเทศไทย

< Previous post นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด