logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัยลงพื้นที่เก็บข้อมูล โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น

คณะนักวิจัย HITAP ภายใต้โครงการประเมินผลโครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่น ลงพื้นที่เก็บข้อมูลที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2559 เพื่อสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้บริการระดับท้องถิ่น เจ้าหน้าที่หน่วยงานสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลระดับประถมศึกษา ครูอนามัยและครูประจำชั้น รวมทั้งเก็บข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบการให้บริการอนามัยโรงเรียน ผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคของโครงการอนามัยโรงเรียนที่ผ่านมา จากนี้คณะผู้วิจัยจะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมใน 3 จังหวัดในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2559 ต่อไป
โครงการนี้จะเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ข้อมูลและข้อค้นพบจากการศึกษานี้จะถูกนำไปใช้ในการพัฒนานโยบายและการปฏิบัติภายใต้โครงการสนับสนุนการเข้าถึงบริการอนามัยโรงเรียนโดยความร่วมมือของท้องถิ่นในระยะต่อไป ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของนักเรียนในอนาคต

22 ตุลาคม 2559

Next post > นักวิจัย HITAP เข้าร่วมการประชุม 4th Health Policy Decision Makers Forum Asia-Pacific ณ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศจีน

< Previous post เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอินโดนีเซียศึกษาดูงาน HITAP

Related Posts

ข่าวที่เข้าชมมากที่สุด ในรอบ 3 เดือน

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด