logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ทีมนักวิจัย HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย   เพื่อนำเสนอโครงร่างงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ อภิปรายและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นกลุ่มเป้าหมายในงานวิจัย ความเหมาะสมของข้อมูลหรือเกณฑ์ที่นำมาใช้พิจารณาในการจัดลำดับความสำคัญ แหล่งข้อมูลสำหรับวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและการใช้บริการทางการแพทย์ของคนต่างด้าว รวมถึงข้อมูลจำนวนคนต่างด้าวในประเทศไทย และข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อพัฒนาโครงร่างและแนวทางการทำวิจัย

โครงการวิจัยเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย HITAP เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลและการให้บริการด้านสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทย เนื่องจากจำนวนคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานมีแนวโน้มสูงขึ้นในแต่ละปี ทำให้การใช้บริการด้านสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้คนต่างด้าวมีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาสุขภาพรุนแรงมากกว่าคนในภาคส่วนอื่น อันเนื่องมาจากสาเหตุเช่น การทำงานประเภท “3D jobs” คืองานประเภทที่มีความยาก (Difficult) งานที่มีความอันตรายและความเสี่ยงสูง (Dangerous) และงานที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมสกปรก (Dirty) อาทิ กรรมกรในกิจการก่อสร้าง ประมง เกษตร ปศุสัตว์ งานใต้น้ำ เป็นต้น อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงการบริการและสวัสดิการทางด้านสุขภาพหรือทางด้านสังคม ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและรักษาตนเอง นอกจากนี้การปรับปรุงรายการการตรวจสุขภาพและชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่เป็นปัจจุบัน

ดังนั้น HITAP จึงได้จัดทำโครงการวิจัยดังกล่าวโดยแบ่งเป็นโครงการย่อยที่ 1 เพื่อจัดทำข้อเสนอรายการการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับคนต่างด้าวในประเทศไทย โดยการศึกษาสถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญปัญหาสุขภาพของคนต่างด้าวในประเทศไทยในปัจจุบัน ทบทวนและค้นหามาตรการการตรวจสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนต่างด้าวในปัจจุบัน และวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณในการตรวจสุขภาพตามมาตรการการตรวจสุขภาพที่พัฒนาขึ้น และโครงการย่อยที่ 2 เพื่อจัดทำข้อเสนอชุดสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับคนต่างด้าวภายใต้บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดยการทบทวนและค้นหามาตรการทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ อ้างอิงหลักฐานทางวิชาการ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของคนต่างด้าวในปัจจุบัน รวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งผลกระทบด้านงบประมาณ และความเป็นไปได้ในการปรับปรุงชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพ

ทั้งนี้โครงการวิจัยดังกล่าวอยู่ในช่วงของการพัฒนาโครงร่างงานวิจัย โดยกิจกรรมต่อไปคือ การทบทวนวรรณกรรมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านสุขภาพของคนต่างด้าวในประเทศไทย หลังจากนี้ HITAP จะมีการจัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหาสุขภาพคนต่างด้าวที่ควรได้รับการตรวจสุขภาพในเดือนพฤศจิกายน และคาดว่างานวิจัยโครงการย่อย  ที่ 1 จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธันวาคม 2560

10 ตุลาคม 2560

Next post > คุณภาพชีวิต

< Previous post มาตรฐานคุณภาพ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด