logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดอบรม Infectious Disease Modelling Course

HITAP จัดอบรม Infectious Disease Modelling Course เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้การทำโมเดลโรคติดเชื้อ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขให้เกียรติเป็นผู้บรรยายแก่ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน

เมื่อวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560 HITAP และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยลอนดอน มหาวิทยาลัยฮ่องกง มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์   มหาวิทยาลัยอ๊อกซ ฟอร์ด และมหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรม “Infectious Disease Modelling Course” หรือการทำโมเดลโรคติดเชื้อ โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทำโมเดลและการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเป็นผู้บรรยาย ให้ความรู้และคำแนะนำในด้านการทำโมเดลโรคติดเชื้อแก่ผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ Professor Mark Jit จาก London School of Hygiene & Tropical Medicine ,  Associate Professor Dr. Joseph T Wu จาก School of Public Health the University of Hong Kong , Associate Professor Alex Cook จาก Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore , Professor Ben Cooper จาก Oxford University  และ รศ.ดร. อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย จากมหาวิทยาลัยมหิดล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฎิบัติการทำโมเดลโรคติดเชื้อ ซึ่งสามารถนำไปพัฒนาการทำวิจัยในอนาคต

ตลอดระยะเวลา 4 วัน ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้วิธีการทำโมเดลและทดลองฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้โปรแกรม Excel และโปรแกรม อาร์ ในการทำโมเดลโรคติดเชื้อ การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน กรณีศึกษาวัคซีนไข้ทรพิษ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และโรคติดต่อที่มีสัตว์เป็นพาหะ นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมอบรมยังได้นำเสนอและปรึกษาหารือโครงการวิจัยหรือปัญหาที่พบจากโครงการวิจัยของตนกับคณะผู้สอนอีกด้วย

30 พฤศจิกายน 2560

Next post > ประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการพัฒนาข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงการตรวจสุขภาพ และประกันสุขภาพคนต่างด้าวในประเทศไทยครั้งที่ 2

< Previous post โมเดลโรคติดเชื้อ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด