logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างการวิจัย “การประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ”

เมื่อวันอังคารที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดประชุมเพื่อขอความคิดเห็นและกำหนดขอบเขตโครงร่างการวิจัย “การประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วม ในการนี้ ภญ.เนตรนภิส สุชนวณิช ประธานการประชุมกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ และอ.พญ. ธัญจิรา จิรนันทกาญจน์ นำเสนอโครงร่างการวิจัย สำหรับประเด็นที่ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณา ได้แก่ ความครอบคลุมของวัตถุประสงค์ ความเหมาะสมในการวัดต้นทุน ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ แหล่งข้อมูลและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และจำนวนผู้ให้ข้อมูลในแต่ละกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งการเสนอผลการประเมินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

28 มีนาคม 2561

Next post > HITAP ต้อนรับผู้แทนจาก WHO

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อความคุณภาพสำหรับป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษและการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด