logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อความคุณภาพสำหรับป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษและการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อความคุณภาพสำหรับป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษและการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ร่างข้อความคุณภาพดังกล่าว จะใช้ในบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Care) ขึ้นไป
โดยร่างข้อความคุณภาพสำหรับป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ  ประกอบด้วย 7 ข้อความคุณภาพ ได้แก่

1.การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์แก่หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่รับการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง

2.การประเมินความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ

3.การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะครรภ์เป็นพิษ

4.การป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษ

5.การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ได้รับการวินิจฉัยภาวะความดันโลหิตสูงระหว่างตั้งครรภ์หรือภาวะครรภ์เป็นพิษ

6.การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษระดับรุนแรง

7.การให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปและความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดในอนาคต

ขณะที่ร่างข้อความคุณภาพสำหรับป้องกันการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด ประกอบด้วย 3 ข้อความคุณภาพ ได้แก่

1.การประเมินและจัดการความเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว

2.การส่งต่อหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะตกเลือดหลังคลอดจากมดลูกไม่หดรัดตัว

3.การให้ยาเสริมธาตุเหล็กเพื่อรักษาภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กระหว่างตั้งครรภ์

ซึ่งลำดับต่อไป จะนำเสนอผลการพัฒนาต่อคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางมาตรฐานคุณภาพสำหรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค: ระยะที่ 2

15 มีนาคม 2561

Next post > HITAP จัดประชุมให้ข้อเสนอแนะต่อโครงร่างการวิจัย “การประเมินต้นทุนและผลลัพธ์ของโครงการเพิ่มการเข้าถึงยากำพร้ากลุ่มยาต้านพิษ”

< Previous post กรมอนามัย จับมือ HITAP อบรม “พัฒนาการวิจัยประเมินผล” ปั้นโครงการอภิบาลระบบสุขภาพระดับประเทศ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด