logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
กรมอนามัย จับมือ HITAP อบรม “พัฒนาการวิจัยประเมินผล” ปั้นโครงการอภิบาลระบบสุขภาพระดับประเทศ

โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเชิญจาก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขร่วมเป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประเมินโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการอนามัยระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา นักวิจัย HITAP ร่วมเป็นวิทยากรใน “การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผลครั้งที่ 1” จัดขึ้นโดยกรมอนามัยระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ เพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนงานอนามัยระดับประเทศ ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรจากกรมอนามัยที่ดำเนินงานในโครงการส่งเสริมสุขภาพจำนวน 9 โครงการ

ทพญ.สุณี วงศ์คงคาเทพ ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัยผู้แทนคณะผู้จัดงานกล่าวเปิดงานโดยกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมครั้งนี้ที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมอนามัยให้มีศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยประเมินผลมากยิ่งขึ้น

“ศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม ภายใต้กำกับของสำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อพัฒนานักวิจัยของกรมอนามัยให้มีศักยภาพในการประเมินผลโครงการ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการวิจัยประเมินผลรวมทั้งหมด 3 ครั้ง มีโครงการเข้าร่วมซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกรมอนามัยทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 9 โครงการมีบุคลากรของกรมอนามัยเข้าร่วมถึง 80 ท่านด้วยกัน”

ด้าน พญ. อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยในฐานะประธานพิธีเปิดการประชุม ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “นโยบายและการขับเคลื่อนโครงการสำคัญกรมอนามัย” โดยได้เน้นย้ำถึงการทำงานในภาพรวมระดับประเทศที่น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติให้สอดคล้องกับหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาตินั่นคือ การสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

“กรมอนามัยเป็นองค์กรหลักของประเทศที่จะอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีเป้าหมายคือให้คนไทยสุขภาพดี กรมอนามัยมีแผนยุทธศาสตร์จึงต้องมีกลไกการถ่ายทอดออกไป  ทั้ง 9 โครงการนี้คือโครงการสำคัญ ถือเป็นเรือธงของกรมอนามัยในการก้าวต่อไป เป็นผู้อภิบาลระบบสุขภาพในระดับประเทศ”

นอกจากนี้ยังกล่าวถึง HITAP ว่าถือเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงในการทำงานวิจัยประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพของประเทศ

“HITAP ถือเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง ถือว่ามีเครดิตที่ดีมากในการให้ข้อมูลต่อกระทรวงสาธารณสุขและสังคม เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่จะช่วยเหลือเราแล้ว เนื้องานของเราต้องดึงออกมาทำให้เห็นประจักษ์มากขึ้นว่าจะนำไปสู่การพัฒนาองค์กรของเราได้”

ทางด้านทีมวิจัย HITAP นำโดย ภญ. พัทธรา ลีฬหวรงค์ หัวหน้าโครงการและ ดร.ภญ. ศรีเพ็ญ ตันติเวสส นักวิจัยอาวุโสได้นำทีมนักวิจัยมาร่วมบรรยายในหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับการออกแบบการติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตลอดจนการบริหารจัดการข้อจำกัดและปัญหาของการประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพ และยังมีการลงมือปฏิบัติด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามกลุ่มโครงการพร้อมทีมนักวิจัย HITAP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาประจำแต่ละกลุ่ม

7 กุมภาพันธ์ 2561

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อทบทวนและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างข้อความคุณภาพสำหรับป้องกันการเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษและการเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอด

< Previous post HITAP จัดปฐมนิเทศนักวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด