logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมโครงร่างวิจัย สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชียา จ (2) โดยมีการนำเสนอที่มาและความสำคัญ วัตถุประสงค์ของงานวิจัย กรอบแนวคิด ระเบียบวิธีวิจัย และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

โดยในการพิจารณามีตัวแทนจากหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุม อาทิ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ, คณะทำงานประสานผลการพิจารณายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ, คณะทำงานกำกับดูแลการสั่งใช้ยาบัญชี จ (2) และยาที่มีเงื่อนไขการสั่งใช้, คณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข, องค์การเภสัชกรรม, กรมบัญชีกลาง, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิเข้าถึงเอดส์, โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์, โรงพยาบาลศรีนครินทร์, โรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ทั้งนี้ บัญชียาหลักแห่งชาติคือรายชื่อยาจำเป็นสำหรับคนไทยที่สามารถเข้าถึงได้โดยภาครัฐครอบคลุมค่าใช้จ่ายให้ มีการแบ่งยาเป็นบัญชีประเภทต่างๆ โดยบัญชียา จ (2) คือรายการยาสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเฉพาะและแพทย์ที่สั่งยาต้องมีความชำนาญเฉพาะโรค มักเป็นยาที่มีราคาแพง

งานวิจัยที่นำเสนอนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาในบัญชียา จ (2) รวมถึงข้อจำกัด ปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการประเมินติดตามผลการเข้าถึงยาในอนาคตและยังมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ของยาในบัญชี จ (2) ที่ได้คัดเลือกเป็นกรณีศึกษา โดยใช้ข้อมูลต้นทุนและผลลัพธ์ด้านสุขภาพในสถานการณ์จริงในประเทศไทย ผลการศึกษาทั้งหมดคาดว่าจะช่วยให้ได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาการเข้าไม่ถึงยาในบัญชี จ (2) รวมถึงการติดตามและประเมินผลนโยบายเพื่อพัฒนาการเข้าถึงยาให้ได้มากขึ้น

18 เมษายน 2562

Next post > HITAP ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา-ขอนแก่น ติดตามการเก็บข้อมูลโครงการ “สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป”

< Previous post การอบรมการวิเคราะห์ต้นทุนทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 1

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด