logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา-ขอนแก่น ติดตามการเก็บข้อมูลโครงการ “สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป”

HITAP ลงพื้นที่จังหวัดพะเยา-ขอนแก่น ติดตามการเก็บข้อมูลโครงการ “สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป”

เมื่อวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมา ทีมนักวิจัยจาก HITAP ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยา และจังหวัดขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บข้อมูล ทั้งการสัมภาษณ์ วิธีการสัมภาษณ์ สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือ รวมถึงร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยและทีมเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อปรับรูปแบบการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด

โดยที่จังหวัดพะเยา นักวิจัย HITAP ได้เยี่ยมและติดตามทีมงานศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ในการเก็บข้อมูลโครงการ “สำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปี ขึ้นไป” ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่มอาสาสมัครที่บ้านบ่อเบี้ย ต.บ้านมาง อ.เชียงม่วน จ.พะเยา

สำหรับโครงการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป เป็นหนึ่งในโครงการของ สำนักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย 4.0 เพื่อความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชน หรือ สขรส. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นการศึกษาสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ของประชาชนไทยผ่านการสำรวจครัวเรือน โดยการสัมภาษณ์อาสาสมัครด้วยแบบสำรวจฯ ทั้งหมด 19,090 คนใน 37 จังหวัด ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะสะท้อนสถานการณ์ความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการวางนโยบายยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ตรงจุดและสร้างผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น

22 พฤษภาคม 2562

Next post > HITAP จัดประชุมรายงานผลวิจัย ทบทวนชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว

< Previous post HITAP จัดประชุมโครงร่างวิจัย สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียาหลักแห่งชาติ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด