logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมรายงานผลเบื้องต้นประเมินยาสำหรับผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS)

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นต่อผลการศึกษาเบื้องต้นการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของยาในข้อบ่งใช้โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งหรือ multiple sclerosis (MS)

โรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งเป็นโรคหายากที่เกิดขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด อาการของโรคจะเกิดกับระบบประสาท ทำให้ผู้ป่วยมีปัญหาในการใช้ชีวิตตามระยะเวลาที่เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นการเดิน การมองเห็น รวมถึงสติปัญญา และใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากมากขึ้น

การเข้าถึงการยาดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็น จึงมีความพยายามจากหลายฝ่ายเพื่อให้ยาได้เข้าบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ  โดย HITAP ได้ทำการศึกษา “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณของยาในข้อบ่งใช้ relapsing – remitting multiple sclerosis” ซึ่งได้ผลการวิจัยเบื้องต้นแล้ว

ล่าสุด HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรายงานผลการศึกษาเบื้องต้นโดยมีตัวแทนจากหลายฝ่ายร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็น ประกอบไปด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สถาบันประสาทวิทยา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ, ชมรมเอ็มเอสไทย, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), กรมบัญชีกลาง, สำนักงานประกันสังคม และบริษัทยาเอกชน คณะผู้วิจัยจะนำข้อคิดเห็นที่ได้จากการประชุมมาพัฒนาผลการวิจัยเพื่อจัดทำเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ในลำดับถัดไป

15 สิงหาคม 2562

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญประเมินยารักษาโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรายงานผลการศึกษาระบบการให้บริการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อนโดยองค์กรคนพิการ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด