logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรายงานผลการศึกษาระบบการให้บริการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อนโดยองค์กรคนพิการ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรายงานผลการศึกษา “โครงการศึกษาระบบการให้บริการ การให้คำปรึกษาฉันเพื่อนโดยองค์กรคนพิการ” โดยมีผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม อาทิ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ วิทยาลัยราชสุดา สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น และศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

บริการการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน เป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูจิตใจ และเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือหลักขององค์กรคนพิการที่ทำงานตามแนวการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการ

ซึ่งการศึกษาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การให้บริการ ระบบและรูปแบบ รวมถึงผลลัพธ์ของคนพิการที่ได้รับบริการการให้คำปรึกษาฉันเพื่อน โดยใช้วิธีการศึกษาทั้ง การสัมภาษณ์คนพิการ ครอบครัวคนพิการ ในจังหวัดชลบุรี นนทบุรี และนครปฐม และตัวแทนจากศูนย์การดำรงชีวิตอิสระของคนพิการพุทธมณฑล ศูนย์ฯ ชลบุรี และศูนย์ฯ นนทบุรี ผลการวิจัยที่สำคัญพบว่า คนพิการที่ได้รับบริการมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทั้งการรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเอง เปลี่ยนแปลงมุมมองที่มีต่อความพิการในด้านบวก มีความมั่นใจและกล้าออกสู่สังคม แต่ด้านผู้ให้ผู้บริการยังพบว่าไม่มีการประเมินคุณภาพผู้ให้บริการอย่างเป็นระบบ รวมถึงงบประมาณสนับสนุนบริการผู้ช่วยคนพิการที่ไม่สามารถของบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุนงานบริการให้คำปรึกษาฉันเพื่อนโดยตรงได้

ทั้งนี้ที่ประชุมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน และให้ข้อคิดเห็นรวมถึงข้อเสนอแนะ เพื่อให้ผลการศึกษามีความสมบูรณ์และนำไปใช้ในระดับนโยบายได้ในลำดับถัดไป

 

อนึ่ง การศึกษานี้เป็น 1 ในโครงการวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทิ้งหิ้ง ลิงก์นโยบาย โดยโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

14 สิงหาคม 2562

Next post > HITAP จัดประชุมรายงานผลเบื้องต้นประเมินยาสำหรับผู้ป่วยโรค multiple sclerosis (MS)

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพิจารณาโครงร่างวิจัย เรื่อง “ประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบายควบคุมการบริโภคโซเดียม”

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด