logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดอบรมประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์ครั้งที่ 15

HITAP จัดอบรมการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข ครั้งที่ 15 หรือ Health Economic Evaluation Training เมื่อวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมริชมอนด์ สไตล์ลิส คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรเบื้องต้น 106 คนและหลักสูตรปฏิบัติการ 65 คน

ดร. ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวเปิดงาน จากนั้นได้นำทีมนักวิจัย HITAP และวิทยากรจากองค์กรเครือข่าย ทำการอบรมเกี่ยวกับการประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 หลักสูตรด้วยกันได้แก่ หลักสูตรเบื้องต้น (basic) และหลักสูตรปฏิบัติการ (advance) สำหรับหลักสูตรปฏิบัติการ ผู้เข้าอบรมได้ลงมือทำการวิเคราะห์แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์เรื่อง การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และผลกระทบด้านงบประมาณของการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นแบบจำลองที่ HITAP พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเรื่องการนำยากลุ่ม direct acting agents เข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติจริง ๆ

ในปีนี้ยังมีการจัดวงสนทนาเพื่อตอบคำถามนโยบายสุขภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสาธารณสุขมาร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพร้อมตอบข้อสงสัยได้แก่ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขในการกำหนดประเภทและขอบเขตบริการด้านสาธารณสุข
ศ. นพ.เกรียง ตั้งสง่า ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ และ
ภญ.เนตรนภิส สุชนวนิช ประธานคณะทำงานต่อรองราคายาเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ

19 กันยายน 2562

Next post > นักศึกษา ม.มหิดล เข้าศึกษาการทำงานของ HITAP

< Previous post HITAP จัดประชุมเสนอผลการศึกษาบริการให้คำปรึกษาฟื้นฟูคนพิการในโรงพยาบาล

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด