logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญนำเสนอผลการศึกษาทบทวนระบบและพัฒนาข้อเสนอการบริหารยาจำเป็น

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง “การศึกษาทบทวนระบบและพัฒนาข้อเสนอการบริหารยาจำเป็นที่มีปัญหาการเข้าถึงภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การเภสัชกรรมและสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ  อาคาร 1 กรมอนามัย

เนื่องจากบริบทแวดล้อมของระบบยาและระบบสุขภาพมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการบริหารเวชภัณฑ์ ประกอบด้วยการคัดเลือก จัดหา สำรอง และกระจายเวชภัณฑ์ การเปลี่ยนแปลงนี้อาจส่งผลกระทบให้เกิดความไม่แน่นอนและล่าช้าในการได้รับยาของผู้ป่วย และต้องมีการดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็น การศึกษานี้จึงได้ศึกษากระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ของประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ที่มีการบริหารเวชภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงได้ทำการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ ตั้งแต่ผู้บริหารหน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคเอกชน และองค์กรไม่แสวงหากำไร เพื่อจัดทำข้อเสนอเรื่องกระบวนการบริหารเวชภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย

ในการประชุมผู้เชี่ยวชาญฯ ครั้งนี้ ทีมวิจัย HITAP ได้นำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอจากการวิจัย รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนและรับฟังข้อคิดเห็นจากที่ประชุม โดยได้ความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ตัวแทนหน่วยบริการ และนักวิชาการ

30 มกราคม 2563

Next post > HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้น “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบายการควบคุมการบริโภคอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ”

< Previous post HITAP จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการงานวิจัยประเมินผลโครงการนำร่องให้ผู้ป่วยรับยาที่ร้านขายยา

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด