logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย “กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19” ที่มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา ดร. ภญ.ปฤษฐพร กิ่งแก้ว นักวิจัย โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) นำเสนองานวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนามาตรการกักตัวสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่สัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 ((Thailand Research Expo 2020) งานวิจัยนี้มีที่มาจากการที่บุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องรับมือกับการระบาดของโควิด-19 จึงเกิดคำถามว่าระยะเวลาในการกักตัวของบุคลากรทางการแพทย์สามารถสั้นลงได้หรือไม่เพื่อให้ไม่เกิดปัญหาขาดแคลนบุคลากร มีการนำเสนอกรอบแนวคิดสำหรับงานวิจัย รูปแบบการศึกษา เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นข้อมูลในการศึกษา การทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับระยะฟักตัวโรคและแนวทางปฏิบัติการกักตัวบุคลากรทางการแพทย์ในต่างประเทศและความท้าทายของงานวิจัยนี้ โดยเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยทั้งหมดจะได้ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ดียิ่งขึ้น

10 กันยายน 2563

Next post > HITAP จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกรมควบคุมโรค

< Previous post HITAP คว้ารางวัล Bronze Award งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด