logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกรมควบคุมโรค

สืบเนื่องจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค จะจัดทำรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อประกอบการให้บริการคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพในแรงงานนอกระบบ โดยมีขั้นตอนการนำมาตรการการคัดกรองเข้าสู่ชุดสิทธิประโยชน์ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงได้มีการหารือเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยสนับสนุนข้อมูลพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคมที่ผ่านมา HITAP จึงจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาโครงสร้างรายงานและทบทวนวรรณกรรมร่วมกับ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างรายงาน เค้าโครงการเขียนรายงาน กระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และการทบทวนวรรณกรรม และประเด็นหารือในเรื่องการวิจัยนโยบายสุขภาพเกี่ยวกับพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

10 กันยายน 2563

Next post > ไฮแทปจัดประชุมนำเสนอผลการการศึกษาเพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

< Previous post นักวิจัย HITAP นำเสนองานวิจัย “กักตัวบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงโควิด-19” ที่มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด