logo

ประกาศรับสมัครทีมวิจัย เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของรายการยาที่เสนอเพื่อบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567

เนื่องด้วยคณะทำงานด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข ภายใต้คณะอนุกรรมการบัญชียาหลักแห่งชาติ รอบปี พ.ศ. 2565-2567 มีมติเห็นชอบให้มีการเปิดรับสมัครทีมวิจัยที่สังก ...อ่านต่อ

27 ตุลาคม 2565 | 1268

เจาะลึกต้นทุนขับเคลื่อนนโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค “ต้นทุนต่างกันมาจากปัจจัยที่แตกต่าง”

นโยบายสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคถือเป็นอีกก้าวสำคัญของงานสาธารณสุขไทย ข้อมูลต้นทุนสำหรับหน่วยงานเพื่อบริหารให้เกิดนโยบายดังกล่าวจึงเป็นสิ่งสำคัญ คณ ...อ่านต่อ

28 ธันวาคม 2561 | 1959

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบจำลองประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องเพทซีที

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อพิจารณาแบบจำของการประเมินความคุ้มค่าของการใช้เครื่องเพทซีชี (PET/CT) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม HITAP จัดประชุม ...อ่านต่อ

14 ธันวาคม 2561 | 1642

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการข้อเสนอเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์มะเร็งตับในคนไทย

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ “ข้อเสนอเพื่อการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขโรคมะเร็งตับในคนไทย” เพื่อนำเสนอผลการศึกษาและข้อเสนอเชิงนโ ...อ่านต่อ

26 พฤศจิกายน 2561 | 1827

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญขอคำปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงร่างงานวิจัยโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ ...อ่านต่อ

20 พฤศจิกายน 2561 | 1456

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP