logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญขอคำปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อโครงร่างงานวิจัยโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้” เป็นผู้นำเสนอโครงร่าง และผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายร่วมให้ความเห็น

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยและแนวทางในการทำวิจัยของโครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมของเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้” โดยนักวิจัยของ HITAP นำเสนอถึงที่มาและความสำคัญ ข้อมูลที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม วัตถุประสงค์ของการศึกษา กรอบการศึกษา รวมถึงระเบียบวิธีวิจัย ต่อผู้เชี่ยวชาญจากหลายฝ่ายประกอบไปด้วยบุคลากรด้านสาธาณสุข รัฐบาล ตัวแทนจากโรงพยาบาลเอกชน หน่วยงานด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนตัวแทนจากมหาวิทยาลัย

ในการประชุมผู้เชี่ยวชาญมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้โครงร่างงานวิจัยมีความสมบูรณ์และครอบคลุมประเด็นที่สำคัญมากขึ้น ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบทางสังคมที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้ในประเทศไทย โดยมีเป้าหมายในการนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจระดับนโยบายเพื่อแก้ปัญหาเหตุไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้ต่อไป

20 พฤศจิกายน 2561

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการข้อเสนอเพื่อพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์มะเร็งตับในคนไทย

< Previous post HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญกำหนดขอบเขตงานวิจัยประเมินความพร้อมบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางการได้ยิน

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด