logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญกำหนดขอบเขตงานวิจัยประเมินความพร้อมบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางการได้ยิน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโครงการวิจัยเรื่อง “การประเมินความพร้อมของระบบสุขภาพในการให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพในประเทศไทย” เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและกำหนดขอบเขตของงานวิจัยให้มีความครอบคลุมประเด็นที่สำคัญและสะท้อนสถานการณ์ปัจจุบัน

ในการนี้ คณะนักวิจัยนำเสนอภาพรวมของโครงการวิจัยทั้งหมดเพื่อขอคำปรึกษา โดยมีประเด็นตั้งแต่ที่มาและความสำคัญของการวิจัย, สถานการณ์ปัจจุบัน วัตถุประสงค์ของการวิจัย, กรอบแนวคิด, ขอบเขตบริการฯ ที่วางแผนจะศึกษา, นิยามและการแบ่งกลุ่มคนพิการทางการได้ยิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแทนจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข บริษัทผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ หน่วยงานเกี่ยวกับผู้พิการทางการได้ยิน มหาวิทยาลัยต่างๆ โรงพยาบาลและผู้ป่วย

ทั้งนี้ โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบอย่างรอบด้านว่าประเทศไทยพร้อมที่จะให้บริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพหรือไม่ เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินเชิงนโยบายในลำดับถัดไป

20 พฤศจิกายน 2561

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญขอคำปรึกษาโครงการศึกษาผลกระทบจากเหตุไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์ที่ป้องกันได้

< Previous post คณะทำงานด้านสาธารณสุขจากประเทศเคนยา มาศึกษาดูงานที่ HITAP

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด