logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
คณะทำงานด้านสาธารณสุขจากประเทศเคนยา มาศึกษาดูงานที่ HITAP

12-15 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ กองการต่างประเทศในกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศเคนยา ที่มาร่วมศึกษาดูงาน โดยคณะผู้แทนมาจากหลายภาคส่วน คือ กรมหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ภายใต้กระทรวงสาธารณสุขประเทศเคนยา, คณะที่ปรึกษาด้านสวัสดิการสุขภาพ,สมาชิกสภาจังหวัด มาคูเอนี่ (Makueni) และ สถาบันวิจัยทางการแพทย์แห่งประเทศเคนยา (KEMRI)

โดยจุดประสงค์ของการศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทย รวมถึงเพื่อกระชับความสัมพันธ์ และการร่วมมือกัน ของทั้ง 2 ประเทศในด้านสาธารณสุข

20 พฤศจิกายน 2561

Next post > HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญกำหนดขอบเขตงานวิจัยประเมินความพร้อมบริการผ่าตัดฝังประสาทหูเทียมและการฟื้นฟูสมรรถภาพแก่ผู้พิการทางการได้ยิน

< Previous post HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด