logo
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP
HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก

เมื่อวันที่ 11 กันยายนที่ผ่านมา HITAP จัดอบรมการเก็บข้อมูลต้นทุนการจัดบริการเพื่อยุติเอชไอวีของกลุ่มประชากรหลัก ให้กับตัวแทนจาก ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 26 และ 28 สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย มูลนิธิโอโซน  มูลนิธิรักษ์ไทย กลุ่ม MReach กลุ่ม MFriend มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย และมูลนิธิซิสเตอร์ จากทางนักวิจัยของ HITAP รวมทั้งยังได้รับคำแนะนำจาก รศ. ดร. ภก.อาทร ริ้วไพบูลย์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วย

การอบรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจวิธีการและขั้นตอนการเก็บข้อมูลร่วมกันระหว่างทีมวิจัยในโครงการและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ศึกษา ในการอบรมนี้มีการแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทำกิจกรรมสรุป โครงสร้างต้นทุนของการบริหารโครงการและผลผลิตตามกรอบการปฏิบัติงานด้านเอชไอวี RRTTPR ซึ่งประกอบด้วย

Reach (การเข้าถึง) – Recruit (การเข้าสู่บริการ) – Test (การตรวจ HIV) – Treat (การรักษา) – Prevention (การป้องกัน) – Retain (การคงอยู่ในระบบ)

และยังให้ผู้เข้าร่วมการอบรมร่วมกันอภิปรายถึงความเหมาะสมของแบบฟอร์มเก็บข้อมูลต้นทุนที่ทีมวิจัย พัฒนาขึ้น เพื่อให้ได้แบบฟอร์มที่เหมาะสมที่จะใช้ในการจัดเก็บข้อมูลจริงต่อไป

 

2 ตุลาคม 2561

Next post > คณะทำงานด้านสาธารณสุขจากประเทศเคนยา มาศึกษาดูงานที่ HITAP

< Previous post HITAP ร่วมจัดนิทรรศการงานประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R Forum)

Related Posts

ข่าวสาร HITAP ล่าสุด