logo

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตสาธารณสุข"

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเรื่อง "การทบทวนวรรณกรรมเรื่องประสิทธิผลและความคุ้มค่าของมาตรการทันตสาธารณสุข" เมื่อวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551 เวลา 14.00 - 16.00 ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 1910

การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ครั้งที่ 2

การประชุมผู้เชี่ยวชาญสมุนไพร ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551 โครงการ "การสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาจากการใช้สมุนไพร/ยาแผนโบราณในประชากรไทยและ ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 2479

ประชุมผู้เชี่ยวชาญยาสมุนไพร ครั้งที่ 1

ประชุมผู้เชี่ยวชาญยาสมุนไพร ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2551 โครงการ "ประเมินความคุ้มค่าของการใช้ยาจากสมุนไพร (ในและนอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) ในกา ...อ่านต่อ

29 ธันวาคม 2551 | 1751

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP