logo

HITAP บรรยายพิเศษ เรื่อง HTA ที่เมธีวิจัยอาวุโส สกว.

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ดร. นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ หัวหน้าโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการ ...อ่านต่อ


นักวิจัย HITAP – ภูฏานวิเคราะห์ข้อมูลวัคซีน Pneumococcal Conjugate

เมื่อวันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2560 นักวิจัยจาก Essential Medicines and Technology Division (EMTD) และ Policy and Planning Division (PPD)  กระทรวงสาธารณส ...อ่านต่อ


ประชุมผู้เชี่ยวชาญใช้ชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD ในผู้ป่วยมาลาเรียคุ้มค่าหรือไม่

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 HITAP ได้จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อนำเสนอผลการศึกษาเรื่องการนำชุดตรวจภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD มาใช้ ณ จุดดูแลผู้ป่วย (point-of ...อ่านต่อ


ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP