logo

ผลการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553

ผลการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย ประจำปี 2553          สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ร่วมกับองค์กรภาคี 6 หน่วยงาน จัดปร ...อ่านต่อ

26 มกราคม 2553 | 1406

การวัดน้ำหนักอรรถประโยชน์โดยใช้ EQ-5D

      การวัดน้ำหนักอรรถประโยชน์โดยใช้ EQ-5D          EQ-5D เป็นหนึ่งในหลายๆ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวกับสุขภาพแบบทั่วไป ซึ่งไม่ ...อ่านต่อ

25 มกราคม 2553 | 3783

ผลการทบทวนวรรณกรรมและจัดลำดับความสำคัญเบื้องต้นการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย

ผลการทบทวนวรรณกรรมและจัดลำดับความสำคัญเบื้องต้นการจัดลำดับความสำคัญหัวข้อวิจัยในระบบสุขภาพของประเทศไทย           “ฝ่ายเลขานุการการจัดลำดับความสำคัญหัว ...อ่านต่อ

18 มกราคม 2553 | 1360

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดประชุมนานาชาติเรื่องเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 1          สืบเนื่องจากการที่ขององค์การอนามัยโลกได้ขอความร่วมมือจากรัฐบาลไทยใ ...อ่านต่อ

14 มกราคม 2553 | 1770

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISPOR Asia Pacific 2010

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISPOR Asia Pacific 2010 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศัก ...อ่านต่อ

11 มกราคม 2553 | 1679

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISPOR Asia Pacific 2010

ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ ISPOR Asia Pacific 2010 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศัก ...อ่านต่อ

11 มกราคม 2553 | 1218

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP