logo

นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์

ในนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียต่อคณะอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน์ในวันที่ 22 เม.ย. 2552 เป็นการ ...อ่านต่อ

21 พฤษภาคม 2552 | 2053

นำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นแก่ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

ในวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่าในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้เป็นการน ...อ่านต่อ

21 พฤษภาคม 2552 | 1719

นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย

นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย            เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค.2552 ที่ผ่านมา ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล นักวิจัย HITAP พร้อมด้วย ภญ.คัคนางค์ ไชยศิร ...อ่านต่อ

20 พฤษภาคม 2552 | 1779

การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข         เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล , ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2552 | 1435

HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนพ.ย. 52 ในหัวข้อ “การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สถิติขั้นสูง 1”

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 HITAP ได้จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคมขึ้น ในหัวข้อ “การปร ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2552 | 1350

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ “การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ“การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ว ...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2552 | 1752

เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย

เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ ส ...อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2552 | 1534

HITAP จัดประชุม Journal Club ประจำเดือนเม.ย. 52 ในหัวข้อ “การประเมินความคุ้มค่าของการจัดบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์” และ “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (Systematic  review)”

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนเมษายน 2552 เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) จัดการประชุม Jo ...อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2552 | 1901

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP