logo

นำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะอนุกรรมการสิทธิประโยชน์

ในนำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ป่วยธาลัสซีเมียต่อคณะอนุกรรมการชุดสิทธิประโยชน์ในวันที่ 22 เม.ย. 2552 เป็นการ ...อ่านต่อ

21 พฤษภาคม 2552 | 1575

นำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นแก่ คณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ

ในวันที่ 28 เมษายน 2552 ได้มีการนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้นของการประเมินความคุ้มค่าในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีเรื้อรัง ซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้เป็นการน ...อ่านต่อ

21 พฤษภาคม 2552 | 1230

นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย

นักวิจัย HITAP ลงพื้นที่ จ.เชียงราย            เมื่อวันอังคารที่ 19 พ.ค.2552 ที่ผ่านมา ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล นักวิจัย HITAP พร้อมด้วย ภญ.คัคนางค์ ไชยศิร ...อ่านต่อ

20 พฤษภาคม 2552 | 1337

การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

การประชุมสำรวจพฤติกรรมและทัศนคติต่อยาสมุนไพรของแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข         เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 นักวิจัย HITAP นำโดย ดร.ภญ.ณัฏฐิญา ค้าผล , ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2552 | 965

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคม

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2552 HITAP ได้จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนพฤษภาคมขึ้น ในหัวข้อ “การปร ...อ่านต่อ

15 พฤษภาคม 2552 | 931

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ “การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า”

การประชุมผู้เชี่ยวชาญเพื่อกำหนดคำถามการวิจัยและขอบเขตการวิจัย ในหัวข้อ“การลาออกของแพทย์จากระบบบริการสุขภาพภาครัฐ: ผลกระทบจากโครงการหลักประกันสุขภาพถ้ว ...อ่านต่อ

7 พฤษภาคม 2552 | 1324

เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย

เสวนาวิชาการเพื่อวิเคราะห์ปัญหาการสื่อสารด้านสุขภาพในประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) ร่วมกับ ส ...อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2552 | 1077

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนเมษายน 2552

HITAP จัดการประชุม Journal Club ประจำเดือนเมษายน 2552      เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP) จัดการประชุ ...อ่านต่อ

4 พฤษภาคม 2552 | 1527

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP