logo

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษามาตรการส่งเสริมการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างสมเหตุสมผล”

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ทีมนักวิจัย HITAP โดย ภญ.จิราพรรณ เรืองรอง ผู้รับผิดชอบโครงการวิจัย พร้อมด้วย ดร.ภญ.ศรีเพ็ญ  ตันติเวสส  ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนา ...อ่านต่อ

31 สิงหาคม 2552 | 2284

HITAP จัดประชุมนำเสนองานวิจัยเรื่อง “ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายของการผ่าตัดผ่านกล้อง (Laparoscopic Surgery) ในระบบประกันสุขภาพสำหรับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2552 ทีมนักวิจัย HITAP ประกอบด้วย ภญ.วชิรานี วงศ์ก้อม ในฐานะนักวิจัยหลัก พร้อมด้วย ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์,  ผศ.ดร.ภญ.อุษา ฉายเก ...อ่านต่อ

27 สิงหาคม 2552 | 1770

HITAP จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญโครงการ “การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณของการนำวัคซีนเอดส์ Prime-Boost มาใช้ในประชากรไทย”

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2552 คณะผู้ร่วมวิจัย โครงการ“การประเมินความคุ้มค่าและผลกระทบด้านภาระงบประมาณของการนำวัคซีนเอดส์ Prime-Boost มาใช้ในประชากรไทย”  ...อ่านต่อ

20 สิงหาคม 2552 | 2372

นักวิจัย HITAP นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคุ้มค่าของการใส่เลนส์นิ่มเมื่อเปรียบเทียบกับเลนส์แข็งในการผ่าตัดต้อกระจกในบริบทของประเทศไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2552 โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาความคุ้มค่าของการใส่เลนส์นิ ...อ่านต่อ

20 สิงหาคม 2552 | 1849


จัดการประชุมเพื่อกำหนดคำถามและขอบเขตของการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ภญ.พัทธรา ลีฬหวรงค์ พร้อมด้วย ดร.นพ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ และ ภญ.พิศพรรณ วีระยิ่งยง นักวิจัย HITAP จัดการประชุมเพื่อกำหนดคำถามแล ...อ่านต่อ

11 สิงหาคม 2552 | 1288

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP