logo

HITAP ต้อนรับนักศึกษาจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ศึกษาดูงานเรื่อง HTA

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 HITAP ให้การต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโทจาก คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งหมด 5 ท่าน และคณาจา ...อ่านต่อ

12 กุมภาพันธ์ 2563 | 1798

HITAP จัดอบรมเพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในโรงพยาบาล

สืบเนื่องจากการอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถในการทำวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) บัญชียาหลักแห่งชาติ โดยใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอน ...อ่านต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2563 | 1757

HITAP จัดอบรมวิเคราะห์สถานการณ์การเข้าถึงยาบัญชียา จ(2) บัญชียาหลักแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤศจิกายนที่ผ่านมา HITAP ร่วมกับคณาจารย์จากศูนย์ความเป็นเลิศทางสารสนเทศศาสตร์ชีวเวชและสาธารณสุข (Biomedical and Public Health Info ...อ่านต่อ

5 กุมภาพันธ์ 2563 | 1599

HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำเสนอผลการวิจัยเบื้องต้น “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบายการควบคุมการบริโภคอาหารที่มีเกลือเป็นส่วนประกอบ”

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ทีมวิจัย HITAP จัดประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำเสนอผลวิจัยเบื้องต้นโครงการ “การประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์ของนโยบายการควบ ...อ่านต่อ

3 กุมภาพันธ์ 2563 | 1299

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายสื่อสารองค์กร HITAP